Hemel, aarde en de mens

Hemel, aarde en de mens

27 oktober 2021 Uit Door Danielle

‘Het hartsverlangen van God de Vader’, een veelbesproken thema waarin het vaak gaat over:

 • God de Vader die ernaar verlangt om een persoonlijke relatie met je te hebben,
 • God de Vader die niets liever wil dan betrokken zijn in ieder aspect van je leven,
 • God de Vader die een plan heeft met jou en voor jouw leven. Hij die niets liever wil dan jou daarin volledig tot je recht te laten komen.

Onze God is relatiegericht. Hij wil niets liever dan dat jij Hem leert kennen. Misschien denk je nu: Ja, heel leuk gezegd hoor, maar hier verlies je mij. Ik haak even af. Deze blog is niet voor mij, want:

 • Ik ervaar God eigenlijk totaal niet in mijn dagelijkse leven,
 • Ik hoor Zijn stem niet als ik bid,
 • Alles waarvoor ik bid lijkt wel tegen dovemans oren, want ik heb nog nooit een gebedsverhoring gehad.

Als jij je hierin herkent; wacht alsjeblieft nog heel even met afhaken. Blijf nog even bij me. Ik wil samen met jou op onderzoek.

We beginnen met het geschreven woord en duiken de Bijbel in. Gewoon helemaal bij het begin. De schepping! Er was helemaal niets, alleen maar duisternis. De heilige Geest van God zweeft boven het water.

Als je hier verder gaat in het verhaal in de Bijbel lees je over God die vervolgens ijverig aan de slag gaat met het scheppen van hemel en aarde. Zes dagen doet Hij erover. De zevende dag neemt Hij rust. We kennen het verhaal allemaal. Hoe vaak heb je het niet op de zondagsschool of gewoon op school gehoord?

Wij lezen hier even verder en pakken het verhaal in de Bijbel weer op bij Genesis 2. We lezen vanaf vers 4:

Dit is wat uit de hemel en aarde voortkwam, toen zij geschapen werden (de letterlijke vertaling is: Dit zijn de afstammelingen van de hemel en de aarde). Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte – er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem – toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

God beseft vervolgens dat het daarmee nog niet gedaan is. Het is nog niet af. In Genesis 2:18 zegt Hij namelijk: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor Hem maken als iemand tegenover hem.

In vers 21 laat Hij Adam in een diepe slaap vallen. Hij nam één van zijn ribben en sloot de plaats ervan met vlees. En uit deze rib bouwde Hij een vrouw en bracht haar naar Adam. We lezen hier dus dat God beseft dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn. We zijn hier dus niet voor gemaakt. Concreet houdt dat dus in dat God de gevoelens van alleen zijn, eenzaam zijn kent! Hij kent ze. Hij weet hoe het voelt. We kunnen dus concluderen dat God ons heeft gemaakt voor:

 • Relatie
 • Zaken van het hart delen
 • Verbinding

Toen ik het Bijbelstuk in Genesis las kwam bij mij de vraag bovendrijven: waarom heeft God nou precies de hemel en de aarde geschapen? Wat is toch Zijn drijfveer geweest?

Als we een antwoord in de Bijbel zoeken op deze vraag, is dat antwoord niet zo één, twee, drie gegeven. De Bijbel is hier namelijk niet eenduidig over. Dit dilemma zette zich zo in mijn gedachten vast dat ik verder wilde zoeken. Dus dieper de materie in om te onderzoeken of ik een antwoord kan krijgen op mijn dilemma. Ik vroeg mij af:

 • Was God misschien eenzaam?
 • Kwam God liefde te kort?
 • Snakte God naar aandacht? Heeft Hij ons daarom geschapen?

 Het antwoord op deze vragen is denk ik ‘nee’.

God is de drie-eenheid en zij hebben genoeg aan elkaar. Ook al komt het begrip ‘Drie-eenheid’ niet in de Bijbel voor, God laat zich vanaf het begin kennen als Vader, Zoon en Geest. In het Nieuwe Testament wordt dit het zichtbaarst in het verslag van Jezus’ afscheidsrede. In Johannes lezen we: ‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn’.

Johannes 16:7 Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen, ‘maar als Ik heenga, zal Ik hem naar u toesturen.

De goddelijke Drie-eenheid, samen zijn ze tijdloos, samen zijn ze relatie, samen zijn ze liefde.

Onze God is niet in een vat met woorden te gieten. Het is onmogelijk om Zijn grootheid in woorden te vatten. Het laat zich niet pakken, is niet maakbaar voor ons mensen. Het is misschien een beetje voelbaar in de liefde. Dat overweldigende gevoel van de liefde, van verliefdheid. Je totaal verliezen in de liefde, ik vermoed dat het zo een beetje zou moeten voelen. Ik moet ineens denken aan het woord ‘extase’. Misschien komt dat een beetje in de buurt.

Weer even terug naar de vraag waar het in deze blog om draait. Waarom schiep God hemel en aarde en de mens, de kroon van Zijn schepping?

Kunnen we inderdaad stellen dat God niet eenzaam was, geen liefde te kort kwam en niet naar aandacht snakte?

Een goede vraag! Gek genoeg wordt er in de Bijbel dus niet veel over gezegd. En dus is het lastig om een overtuigend antwoord te vinden. Is dit niet iets waarover je alleen maar kunt speculeren?

Hoe komt het dat er mensen en dieren zijn, en dat er land is en niet alleen maar water, en dat de zon en maan en sterren er zijn? Het is er in ieder geval allemaal dankzij God. In de eerste hoofdstukken van Genesis wordt verteld dat God een einde maakte aan alleen maar woestenij en duisternis. Er ontstond een plek waar dieren en mensen konden leven. Maar waarom God dat wilde, dat wordt niet duidelijk gezegd. Waarom zijn we er? Waarom is de aarde er? Het zijn oude vragen. En als je gaat graven komen we erachter dat het de mensheid al heel lang bezighoudt.

Volgens het scheppingsverhaal zijn de mensen de enige wezens die lijken op God. Mensen zijn geschapen “als evenbeeld van God”. Dat mensen op God lijken, betekent dus dat er tussen God en de mensen communicatie mogelijk is. En dat zou dus inhouden dat het scheppingsverhaal verteld dat God dus uit is op een relatie met de mens.

Is dat wat de Bijbel wil zeggen?

Dat zou dan dus inhouden dat God niet zonder mensen kan. En, dat is niet zo. God is niet afhankelijk. God is juist onafhankelijk. Maar daarnaast wordt duidelijk wel dat God pas volop God kan zijn als mensen oog hebben voor wat Hij voor hen wil betekenen. Zijn er geen mensen die zijn goedheid zien en die hem loven, dan lijdt God daaronder.

Als we naar Psalm 22 kijken wordt daar gezegd dat God troont op de lofliederen van Israël (22:4). Dat betekent dus dat de lofliederen van mensen van enorme waarde zijn voor God.

Misschien is het goed om ook naar de reden te kijken die God mogelijk zou hebben gehad om geen mensen te scheppen. God is alwetend. God is tijdloos. Hij wist en weet alles, ook dat wat ooit nog gebeuren zal. Alles is gebeurd, vandaag gebeurt en alles wat nog gebeuren zal weet God.

Het is een feit dat wij mensen het niet zo best ervan afbrengen sinds de schepping. Eigenlijk maken we van de wereld gewoon een zootje. De mens is in opstand tegen God gekomen. De wereld kent pijn en verdriet.

God wist het! Hij wist het allemaal. Hij stuurde Zijn enige Zoon naar de aarde om een enorm groot offer te volbrengen. Het offer wat Hem letterlijk alles heeft gekost. Een verschrikkelijke dood aan het kruis om de mens met Hem te laten verzoenen. Jezus die stierf. Stel je eens voor! God wist dus dat dit allemaal zou gaan gebeuren. Dus, wat de reden ook is geweest, dit feit (de mens met Hem laten verzoenen) is kennelijk voor God belangrijker dan het probleem van zonde en de dood van Zijn Zoon. Hoeveel moet Hij dan toch niet van ons mensen houden? Dat is toch niet te bevatten zoveel?

God was niet eenzaam in het universum voordat alles geschapen werd. Voordat er engelen, cherubijnen en voordat er mensen waren was de liefde er. In het begin IS er gemeenschap tussen Vader, Zoon en Geest in een heilige drie-enige dans. De dans waar ik eerder ook in een spreekbeurt over heb gesproken. Een dans die onvoorstelbaar, ondoorgrondelijk, onmetelijk is. God zelf is liefde, dus de liefde was er altijd al. De liefde tussen Vader, Zoon en Geest. We kunnen dus uitsluiten dat God liefde te kort kwam.

Het blijft echter speculeren. God zelf is de enige die weet waarom Hij de wereld en ons geschapen heeft. Maar het zou dus zomaar kunnen zijn dat God ons geschapen heeft, om Zijn goedheid te laten zien. Dat Hij ons heeft geschapen, omdat hij een relatie met ons wil. Hij kan wel zonder ons, maar Hij wil niet zonder ons. 

We constateerden het zojuist al: God is niet te vangen in het net van ons verstand. Er zijn geen woorden die Gods grootheid kunnen omvatten. De Heer van de hemelse machten valt niet te omschrijven, niet beschrijven. Het mysterie is zo duizelingwekkend groot, dat we het onmogelijk in een vorm kunnen gieten.

Het feit dat God onvoorstelbaar is betekent niet dat Hij onpersoonlijk is. Dat al onze woorden ontoereikend zijn wanneer we over God spreken betekent niet dat we naar eigen goeddunken spreken over Hem. In tegendeel!

Ik wilde mijn dilemma verder onderzoeken. En bij wie kan ik dan, buiten de Vader zelf om, aankloppen? Voor betrouwbare informatie denk ik dat ik het beste aan kan kloppen bij één van de grootste Bijbelleraren in Nederland; Willem Ouweneel. En dat is precies wat ik heb gedaan. Ik heb een mooie mail getypt waarin ik mijn dilemma uiteenzette en verstuurde.

Binnen een paar uur zat er een antwoord in mijn inbox. Hij antwoordde het volgende;

Beste Daniëlle,

We kunnen slechts vermoeden waarom God de mens geschapen heeft. Misschien heel simpel: Hij had het niet nodig, maar verlangde er toch naar de mens als aanbidder, maar ook als ‘partner’ te hebben en samen met hem de geschiedenis door te gaan.

Het is een antwoord waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Mijn hart wordt warm en maakt een sprongetje als ik dit lees en besef dat God mij niet nodig heeft maar dat Hij naar mij verlangt. Hij hoeft het niet maar KIEST ervoor om bij mij te willen zijn. Zo KIEST Hij er ook voor om bij jou te willen zijn. Uit eigen vrije wil ben je geschapen en heeft Hij een oplossing gegeven zodat Hij een persoonlijke relatie met je aan kan gaan. Daarvoor is Jezus aan het kruis gegaan. Ook uit vrije wil koos Hij ervoor om dit enorme offer te brengen.

Hij heeft dit gedaan uit vrije wil en zo heeft Hij ook jou een vrije wil gegeven. De vraag is alleen; pak jij dit aan om vanuit je vrije wil ook je hemelse Vader te zoeken? God heeft een plan en dat brengt Hij tot uiting. Het vouwt zich ook vandaag de dag nog steeds uit. God is nog steeds bezig met Zijn schepping.  Hij heeft een passie in Zijn hart. Vanuit die passie klopt Hij ook aan de deur van jouw hart.

 Het is passie voor:

 • Relatie hebben
 • Zaken van het hart delen
 • Samen zijn

Het is God die voor jou kiest! Kies jij ook voor Hem?